Érdekeltségnövelő támogatás

Érdekeltségnövelő támogatás

 

A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezik az alábbiak szerint.

 

3. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez

ELŐIRÁNYZAT: 300 millió forint

 
16. 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcím

 

16.1. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.

 

16.2. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2022. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2022. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell megállapítani.

 

16.3. A 2022. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások sem a pályázati forrásból, sem az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összeg.

 

16.4. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg. A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

T = Ki*(Ei/ΣK)

ahol:

T = az önkormányzatot megillető támogatás összege,

Ki= a 2022. évi önkormányzati hozzájárulás összege,

Ei = az előirányzat összege,

ΣK= a Ki országosan összesített összege.

 

16.5. Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30,0 millió forint támogatás illet meg.

 

16.6. Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a végső támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni, a fennmaradó összeget a támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani.

 

16.7. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2023. május 31-éig állapítja meg.

 

16.8. A támogatás folyósítása egy összegben június hónapban történik.

 

16.9. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

 

16.10. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. április 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.